HIRDETÉS BEZÁRÁS

Adatvédelem

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

I. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA

A Liked.hu weboldalak tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője, továbbá a Szolgáltatás létrehozója (lásd: Impresszum) a jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett végzi a korábban említett Weblap és az azon elérhető szolgáltatások során a Felhasználók Személyes Adatainak kezelését. Ennek részeként a jelen Adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt többek között az Üzemeltető által történő adatkezelés feltételeiről, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az Érintettek köréről és az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag azokra a Személyes Adatokra vonatkozik, amelyeket a Felhasználók az Üzemeltető rendelkezésére bocsátanak annak érdekében, hogy a Weblap megfelelő módon használható legyen, a Szolgáltatások igénybevétele megvalósulhasson, illetve amelyeket az Üzemeltető gyűjt Felhasználókról a Weblapok Felhasználók által történő használata során. Amennyiben valamely Felhasználó saját akaratából bármely Személyes Adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen típusú közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki. A regisztráció végrehajtásával, az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával a Felhasználó elismeri, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, továbbá az adatok kezelésére vonatkozó feltételeket elfogadja és hozzájárul a következőkben ismertetett adatok kezeléséhez.

II. ALAPFOGALMAK

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatfeldolgozó: személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az Érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Adminisztrátor: az Üzemeltető által emelt jogosultságokkal felruházott Felhasználói fiók. A Felhasználó által megadott Személyes adatokat és a Szolgáltatás Felhasználói illetve Látogatói használata során keletkező adatokat érheti el.

Érintett: bármely meghatározott Személyes Adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az Érintett kérheti adatai helyesbítését, kezelésének korlátozását, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat Személyes Adatai kezelése ellen. Ezen kívül az Érintett főbb jogai közé tartozik az adathordozhatósághoz való jog, a rá vonatkozó Személyes Adatokhoz való hozzáférés joga, illetve a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás joga is.

Felhasználó: minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki Felhasználói Fiókkal rendelkezik a Liked.hu domain alatt található Weboldalon.

Felhasználói Fiók: a Felhasználó által a Szolgáltatásban regisztrált, jelszóval védett, a Felhasználóhoz tartozó, egyedi hozzáférés, mely elengedhetetlen a Szolgáltatás egyes részeinek használatához.

Felhasználói Tartalom: minden adat vagy fájl, melyet a Felhasználó a Szolgáltatás használata során az Üzemeltető számítógépes rendszerében elhelyez vagy meglevőt megváltoztat.

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes Adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Látogató: Felhasználói Fiókkal nem rendelkező (valamint adatvédelmi kérdésekben a Felhasználói Fiókjába még be nem jelentkezett) természetes személy.

Megfelelő tájékoztatás: az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Privát üzenet: A Felhasználók egymás közötti, nem nyilvános, a Szolgáltatás saját üzenetküldő rendszerén keresztül folytatott kommunikációja. Ezen kommunikáció alatt kell érteni valamennyi írásbeli üzenetet, fényképet, videót és bármely más egyéb csatolmányt.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [Érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Szolgáltatás: liked.hu internetes oldal szolgáltatásai.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel Személyes Adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Üzemeltető:    a Szolgáltatás létrehozója, tulajdonosa és fenntartója.

Weboldal: Liked.hu weblap.

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Az Üzemeltető adatkezelőnek minősül mindazon adatok tekintetében, és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók és a Látogatók a Weblap látogatása, használata, a Weblapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során átadnak az Üzemeltető részére, feltöltenek a Weblapra, valamint, amely adatokat ezen tevékenységek során az Üzemeltető a Felhasználóról és a Látogatóról gyűjt.

IV. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Az Üzemeltető a jelen Adatkezelési szabályzat szerinti Személyes Adat kezelést többek között az alábbi szabályok alapján végzi:

 • a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • c) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.
1. Az adatkezelés általános jogalapja
 •  a) az Érintett előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása;
 • b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján;
 • c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából.
2. Az adatkezelés célja

Az oldal üzemeltetője a Személyes Adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. Az üzemeltető kizárólag olyan Személyes Adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá az üzemeltető a Személyes Adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Személyes Adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben az üzemeltető az Érintett Személyes Adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg.

Az üzemeltető adatkezelési céljai, amelyek érdekében a Felhasználó Személyes Adatait kezeli:

 • a) A Weblap működése során a Felhasználók, a Látogatók és az üzemeltető között fennálló jogviszonyokhoz kapcsolódóan az üzemeltető jogainak gyakorlása, illetve kötelezettségeinek teljesítése;
 • b) a felhasználói jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés;
 • c) a Hirdetések kezelése, menedzselése;
 • d) a Weblap működéséhez kapcsolódó kommunikáció, ezen belül az üzemeltető és a Felhasználó között, valamint több Felhasználó között folytatott kommunikáció, a Szolgáltatásban található nyilvános fórumon, Privát Üzenetekben vagy egyéb módon megvalósuló kommunikáció;
 • e) ügyfélszolgálati funkciók ellátása;
 • f) a Weblapok látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;
 • g) a Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;
 • h) a Weblapon elérhető Szolgáltatások fejlesztése;
 • i) a Weblapon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása annak érdekében, hogy az általuk a Weblapon elhelyezett reklámok megfelelően működjenek, illetve releváns reklámok kerüljenek megjelentetésre.
3. A kezelt adatok köre

a) A Weboldalon történő Felhasználó-regisztráció előfeltétele az alábbi Személyes Adatok megadása:

 • felhasználó név
 • belépési e-mail cím (mely nem azonos a szabadon megadható, nyilvános e-mail címmel)

Ezen adatok vonatkozásában az adatok kezelésének célja a 2. pontban meghatározott célok, így különösen a Weboldal működéséhez kapcsolódó kommunikáció biztosítása, a hirdetések kezelése, ügyfélszolgálati funkciók ellátása. Az adatkezelés jogalapja az Érintett előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása, illetve jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése.

b) Felhasználói fiók létrehozása esetén a Felhasználó további adatokat (pl. teljes név, telefonszám stb.) is megadhat, illetve számos közösségi oldalon létrehozott profilt, valamint honlapot is rendelhet fiókjához, melyek az aktív Felhasználói fiók publikus adatlapján láthatóak. Ez alapján az üzemeltető a regisztráció során további önkéntesen megadott Személyes adatokat is kezelhet:

 • publikus (nyilvános) e-mail cím
 • teljes név
 • telefonszám
 • településnév
 • Facebook, Twitter, Skype fiók, honlap
 • vagy bármi egyéb adat, amit a Felhasználó például a Felhasználói adatlapjának „állapotfrissítés” rovatában önkéntesen megad

Az a) és b) pontban szereplő adatok valódiságát a Szolgáltató nem ellenőrzi.

A fentebb említett adatok nem kötelezően, hanem önkéntesen választhatóan megadandó adatok, ezen adatok megadása nélkül is lehetséges a Felhasználói Fiók létrehozása. Ezen adatok vonatkozásában az adatok kezelésének célja a 2. pontban meghatározott célok. Az adatkezelés jogalapja az Érintett előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása.

c) Az üzemeltető a regisztrációt követően a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben az alábbi adatokat kezeli:

 • jelszó
 • a Felhasználó hozzászólásai
 • a Felhasználó által megosztott bejegyzések
 • a Felhasználó Privát Üzenetei
 • a Felhasználó, Látogató e-mailes üzenetei az üzemeltető részére
 • a Felhasználó regisztrációjának időpontja
 • a Felhasználó utolsó belépésének időpontja

Jelszó: A Felhasználó jelszavát a regisztráció során maga választja, melyről később megerősítő e-mailt kap. E folyamat segítségével történik az e-mail cím valódiságának, hitelességének ellenőrzése. A regisztrációt követően a jelszó bármikor módosítható a Felhasználó által.

Privát Üzenetekkel és hozzászólásokkal kapcsolatos adatkezelés: A Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, amennyiben a Felhasználók az egymással való kapcsolatfelvételre az üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszert, illetve a hozzászólás funkciót alkalmazzák, annak használatával hozzájárulásukat adják az üzenetküldő rendszeren történő üzeneteik üzemeltető által történő rögzítéséhez, kezeléséhez és esetleges ellenőrzéséhez. Az üzenetküldő rendszeren keresztül küldött kommunikáció alatt érteni kell valamennyi írásbeli üzenetet, fényképet, videót és bármely más egyéb csatolmányt. A Privát Üzenetek és hozzászólások kapcsán az adatkezelésben Érintettek a következő adatok: Privát Üzenet, hozzászólás szövege, felhasználó, létrehozás időpontja és az IP cím.

Ezen adatok vonatkozásában az adatok kezelésének célja a 2. pontban meghatározott célok, így különösen a felhasználói jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés (például abban az esetben, ha egy Felhasználó megosztott tartalmával vagy egyéb tevékenységével kapcsolatosan panasz érkezik az Üzemeltető részére, vagy eljárás indul a Felhasználó ellen, amelynek során az eljáró hatóságok adatszolgáltatást igényelnek az üzemeltetőtől). Az adatkezelés jogalapja az Érintett előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása, illetve jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése.

d) A Weblapok használata során az Üzemeltető az alábbi adatokat gyűjti a látogatókról, illetve Felhasználókról:

 • a Felhasználók IP címe

A Felhasználók IP címe kerül rögzítésre az Üzemeltető által, annak érdekében, hogy a Weblap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és a Szolgáltatást érintő jogszerűtlen cselekedeteket az Üzemeltető azonosíthassa. Az IP cím rögzítésre kerül a következő műveletek esetén a Szolgáltatásban: belépés, kilépés, hozzászólás, Privát Üzenet küldése, szavazás, cikk olvasás. Az IP cím rögzítésre kerül tartalom statisztikák és banner statisztikák készítéséhez is, amelynek célja a Weboldalak Szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérése. Az adatkezelés jogalapja az Üzemeltető azon jogos érdeke, hogy tisztában legyen ügyfélköre Szolgáltatásokra vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek megfelelően termékeit és Szolgáltatásait fejleszthesse, visszacsatolást kaphasson üzleti tevékenysége sikerességéről. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók inaktívvá válását követő egy év elteltével végződik. Ezen adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és ezen adatok továbbítására csak anonimizált – vagyis Személyes Adatnak nem minősülő – formában kerül sor.

 • Rang

A rang a regisztráció időpontjából, a megtekintett és beküldött tartalmaktól, a leadott szavazatoktól, valamint a hozzászólások számából a rendszer által számított értékét jelenti.

Az IP cím és a Rang vonatkozásában az adatok kezelésének célja a 2. pontban meghatározott célok, így különösen ügyfélszolgálati funkciók ellátása; a Weblap látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése; a Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen, valamint a Weblapon elérhető Szolgáltatások a fejlesztése. Az adatkezelés jogalapja az Érintett előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása, illetve jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése.

4. Kitiltott felhasználókra vonatkozó szabályok

A Weblapot kezelő Adminisztrátorok a Felhasználót a szabályok megsértésének befejezésére vagy tiltott magatartás tanúsításának megszüntetésére figyelmeztethetik, valamint ideiglenesen, illetve véglegesen a Felhasználói Fiókot fel is függeszthetik. A felfüggesztésre okot adó tevékenységek és Felhasználói magatartások köre az Általános Szerződési Feltételek III. pontjában kerültek meghatározásra. Így, ha valamely Felhasználó ezen magatartások valamelyikét tanúsítja, akkor az Adminisztrátorok által ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztésre kerül a fiókja. Ebben az esetben a felfüggesztés ténye az alábbi módon kerül rögzítésre a felhasználó adatlapján:

Végleges felfüggesztés esetén, amikor a felhasználói fiók végleges felfüggesztésre kerül a szolgáltatások igénybevétele alól:

 • (* A felhasználói fiókot véglegesen felfüggesztettük!) Ideiglenes felfüggesztés esetén:
 • (* A felhasználói fiókot ideiglenesen felfüggesztettük!)
 • (* Az eltiltásból hátralévő idő: X nap, yy:yy:yy)

Ezen kívül a felfüggesztés után a következő adatok találhatók a Liked.hu rendszeréből publikusan az adatlapokon:

 • Felhasználónév
 • A felfüggesztés ténye és típusa

A felfüggesztést követően a Felhasználó továbbra is hozzáférhet a fiókjához, viszont semmilyen módosítást nem tud végrehajtani sem az adatain, sem a bejegyzésein. Emellett a felfüggesztett Felhasználónál nem működik a Privát Üzenet küldési és törlési, illetve a hozzászólás funkció. Ennek következtében a felfüggesztett Felhasználó adatai (regisztráció során megadott adatok, Privát Üzenetek, hozzászólások, IP cím stb.) zárolásra kerülnek az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag az Üzemeltető és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja (adminisztrátor, főmoderátor, moderátor, fejlesztő) fér hozzá.

5. Az Üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése céljából kezelt adatok

Az Üzemeltető által kezelt adatok tekintetében jogalap lehet az Üzemeltető Felhasználóval szemben történő igény érvényesítése, az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése. Ennek következtében ezen célokból az Érintett jogviszony megszűnésétől számított 12 hónap időtartam alatt a 3. pontban meghatározott adatokat, így különösen a megosztott tartalmak, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely az Üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag az Üzemeltető és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja (főmoderátor, fejlesztő) fér hozzá.

Az Üzemeltető a jelen pont alapján kizárólag abban az esetben kezeli a 3. pontban meghatározott Személyes Adatokat, amennyiben azok kezelése egy a Weblapon megosztott tartalom vagy igénybe vett szolgáltatás kapcsán a hirdető vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, a sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Előfordulhat, hogy a Felhasználó vagy a megosztott tartalommal kapcsolatban Érintett panaszt kíván tenni egy adott tartalommal (kép, videó, stb) összefüggésben, mert az sérti az Érintett jogait, jogos érdekeit. Ezen kívül az Érintett az Üzemeltetővel szemben is panasszal élhet, ha véleménye szerint az Üzemeltető valamely szolgáltatása vagy akár eljárása sérti az érdekeit. Az Érintett a korábban említett esetek orvoslására hatósági eljárást is kezdeményezhet, éppen ezért annak érdekében, hogy a különféle jogsértések feltárása minden részletre kiterjedően megvalósulhasson, a 3. pontban meghatározott adatok kezelése kulcsfontosságú. Fontos, hogy ilyen esetben csak azon adatok kezelését végzi az Üzemeltető, amelyek a jogsértés feltáráshoz elengedhetetlenül szükségesek. Ezen adatok kezelésének hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, továbbá sértené az Érintettek azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe.

6. Korhatár

Az Üzemeltető Weboldalon elérhető szolgáltatásait kizárólag 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja. Ez alapján a regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 16. életévét betöltötte és teljes cselekvőképességgel rendelkezik.

7. Sütik (cookie-k)

A süti vagy másnéven cookie egy információ tárolására alkalmas eszköz, amit a különféle internetes szolgáltatások a Felhasználó, Látogató böngészőjében tárolnak el. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a Weboldalak használatával összefüggésben a látogató egyes adatainak gyűjtésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

A cookie-k által történő adatkezelést a Felhasználó a legtöbb böngészőprogramban személyre szabhatja, így akár le is tilthatja. A sütik engedélyezésével és tiltásával kapcsolatos hasznos információk, a beállítás egyes lépései az alábbi linkeken elérhetőek:

A sütik alkalmazásával az Üzemeltető konkrét céljai az alábbiak:

 • A Szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése, észlelése és kezelése,
 • a Felhasználók igénye szerinti Weboldal megjelenítés,
 • a Felhasználói élmény javítása,
 • az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások fejlesztése,
 • a Szolgáltatások zavartalan működésének biztosítása,
 • a Weblapok látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése.

A sütik segítségével az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 • belépési azonosító (legfeljebb egy hónapig érvényes),
 • látogató azonosító (egy év inaktivitás után törlésre kerül),
 • legutóbbi belépési opciók (egy hónapig érvényes),
 • mobil, asztali nézet, megjelenítés alkalmazása (egy hónap inaktivitás után törlésre kerül),
 • listázási beállítások (egy év inaktivitás után törlésre kerül),
 • adblock detektálási statisztika (egy nap inaktivitás után törlésre kerül).

A cookie-k alkalmazásával megvalósuló adatkezelés jogalapja a Felhasználó és a Látogató hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó és a Látogató hozzájárulásától a leiratkozásáig tart.

8. Az Érintettek köre

Az adatkezelés tekintetében Érintettnek tekinthetők az I. pontban meghatározott Weboldalakon regisztrált természetes személy Felhasználók és a Weboldalak Látogatói.

9. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Felhasználói Fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, annak hiányában az adott Szolgáltatásra vonatkozó határozott időtartamig, illetve a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges időtartamig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Kivételt képez a fenti határidők alól, amennyiben az Üzemeltető törvényi kötelezettsége egyes adatok kezelése. Ebben az esetben a törvényes cél megvalósulásáig kezeli az adatokat.

10. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a törvényi kötelezettség teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbíthatja az adatokat.

11. A címzettek kategóriái

Adminisztrátorok.

12. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az Üzemeltető a Felhasználók Személyes Adatait a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása, az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, a Felhasználó tájékoztatása mellett előzetesen meghatározott adatfeldolgozó részére továbbítja. A megismert adatokat az adatkezelő a 10. és 11. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

13. Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő a Személyes Adatokat nem hozza nyilvánosságra.

14. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait harmadik országba nem továbbítja.

V. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az Üzemeltető az Informatikai biztonsági szabályzatát nemzetközi elvek alapján dolgozta ki. A szabályzat kiterjed minden, jelen dokumentumban érintett adattípus többszörös védelmére, a szükséges adatok titkosítására (kritikus adatok esetén visszafejthetetlen titkosításra), a biztonsági másolatok kezelésére, a belső adat-hozzáférési jogosultságok kiosztására, az ehhez szükséges technológiai/adminisztrációs felületek létrehozására, a hozzáférések naplózására és utólagos ellenőrzésének lehetségessé tételére.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a  kezelt  adatok  változatlanságáról  (adatintegritás),  hitelességéről  és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintett Személyes Adatainak védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a Személyes Adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintett Személyes Adatainak továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintett az III. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti a rá vonatkozó Személyes Adatokhoz való hozzáférést,
 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a Személyes Adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelés körülményeiről,
 • tiltakozhat a profilalkotás és az automatizált adatkezelés ellen, illetve
 • kérheti Személyes Adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.

Az Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a III. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára:

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben

– teljesíti vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

1. A tájékoztatás költsége

Az Üzemeltető az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számíthat fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.
2. Tájékoztatás megtagadása

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az Üzemeltető, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az Érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Üzemeltető megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.
3. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Üzemeltető a Személyes Adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a Személyes Adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

VII. JOGORVOSLAT

Bármely Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult az adatkezelőnél panasszal élni, valamint bírósági eljárás megindítására, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.

Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A NAIH elérhetőségei:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Elehetőség: [email protected], +36-1-3911400, www.naih.hu,

Budapest, 2018.05.25.